X
تبلیغات
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
مشاوره حقوقی, مقالات حقوق
الهام چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

اکراه از طرفی به اکراه مادي و از طرف دیگر به اکراه معنوي تقسیم میشود: اکراه مادي عبارت از وادار کردن کسی به انجام فعل یا ترك وظیفهاي، از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء اکراه شده است؛ مانند اینکه کسی دست دیگري را با زور و عنف گرفته و او را وادار کند که بر خلاف میل باطنیاش، چکی در وجه حامل صادر کند. پس اگر اکراه مستقیماً از طریق اعمال زور و صدمه بدنی به اکراه شونده از ناحیه اکراه کننده، حاصل شود آن را اکراه مادي یا فیزیکی مینامند. هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگري را ملزم به دادن » : تعزیرات آمده است » در این خصوص در ماده 668 نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید یا سند و نوشتهاي که متعلق به او یا سپرده به او میباشد را از وي بگیرد به حبس .« از سه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد اکراه معنوي عبارت از وادار کردن دیگري به انجام کار یا ترك وظیفهاي، از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و آبرو یا افشاء سري نسبت به اکراه شده و یا وابستگان او میباشد. نمونه اکراه معنوي، مقررات مندرج در ماده 669 هر گاه کسی دیگري را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهاي نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء » : همین قانون میباشد سري نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضاي وجه یا مال یا تقاضاي انجام امر یا ترك فعلی .« را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق یا حبس تعزیري درجه شش محکوم خواهد شد از ملاحظه مواد مذکور و مقایسه آن با بحث اجبار معنوي ، چنین استنباط میشود که قانونگذار براي تشخیص و تمیز اکراه معنوي، ملاك و مبناي عینی و موضوعی ارائه نداده و دادگاه مکلف است در هر مورد، خصوصیات شخص مرتکب را مورد توجه و لحاظ قرار دهد.


"شرایط اکراه"

براي اینکه اکراه، مصداق پیدا کند باید شرایطی وجود داشته باشد. اهم این شرایط عبارتند از:
1 اکراه شونده باید یقین حاصل کند که اگر دستور اکراه کننده را اجرا ننماید، اکراه کننده به تهدیدات خود عمل خواهد
کرد. پس اگر اکراه شونده، علم داشته باشد که در صورت عدم اجراي دستورات، اکراه کننده قادر به اعمال تهدید خود
نخواهد بود، چنین اکراهی موثر نمیباشد. مثلا اًگر مرد مستی به جوان قدرتمندي دستور دهد که اگر فلان عمل
مجرمانه را انجام ندهی ترا با این چوبدستی خواهم کشت! بدیهی است اگر جوان مذکور دستور را اجرا کند و بعد بگوید
که از این آقاي ترسیدم، سخن او پذیرفته نخواهد شد.
2 عمل توأم با تهدید باید نسبت به انجام فعل یا ترك وظیفهاي بی انجامد که جرم محسوب میشود . بدیهی است اگر
شخص اکراه کننده، دیگري را وادار به انجام امر خیري نماید از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.
3  اکراه باید به نحوي باشد که قصد اکراه شونده از انجام فعل یا ترك وظیفه زائل نشده باشد و الا دیگر اکراه ملجی یا
کامل نخواهد بود زیرا در اکراه ملجی، دو عنصر قصد و رضا از بین میرود، در صورتی که در اکراه غیرملجی، اکراه شونده
فقط فاقد رضا بوده ولی قصد انجام فعل یا ترك فعل را دارد.
4 اکراه باید در هر شخص با شعور و عاقلی موثر افتد والا اکراه نیست. اگر کودکی دیگري را تهدید کند چنانچه فلان
عمل خلاف را انجام ندهی ترا خواهم کشت، این اکراه موثر نیست چرا که هر شخص باشعوري نسبت به این تهدید،
اعتنائی نخواهد کرد.
5 نتیجه اکراه باید به صورت انجام اعمال خلاف عفت و اخلاق و یا اعمال خلاف قانون و شرع در امور جانی یا مالی
باشد. این اکراه ممکن است مستقیماً روي فرد اکراه شونده صورت گیرد یا اینکه نسبت به همسر و فرزندان و خویشان او
اعمال شود. به هر حال، اکراه باید به نحوي باشد که اکراه شونده وادار به پذیرش آن گردد و هیچ راه فرار و گریزي براي
احتراز از آن وجود نداشته باشد.
6  اکراه کننده در مقامی باشد که قدرت خود را به اجرا در آورد والا اکراه محقق نیست.
ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :