X
تبلیغات
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
مشاوره حقوقی, مقالات حقوق
الهام دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

چشم را در مورد قصاص چشم و پلک مورد اشاره قرار دادهاند. مادة 402 « قانون مجازات اسلامی » مواد 402 الی 406 تکلیف حالتی را مشخّص کرده است که کسی یک چشم دیگري را کور کرده یا در میآورد. در این حالت، یک چشم وي قصاص میشود و چیزي بهعنوان طبق به او داده نمیشود، هر چند که جانی بیش از یک چشم نداشته باشد. از سوي اگر شخصی که داراي دو چشم است چشم کسی را که فقط یک چشم دارد درآورد یا آن » ، دیگر، طبق طبقه مادة 403 را کورکند، مجنی علیه میتواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیۀ کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک دلیل این که قانونگذار در این ماده استثنائاً براي یک چشم مجنی علیه .«... چشم مرتکب منصرف شود و دیۀ کامل بگیرد.
ارزش دو چشم را قائل شده، آن است که چون وي تنها داراي یک چشم بوده آن چشم در واقع براي وي ارزش دو چشم را داشته و او با کور شدنِ آن کاملاً نابینا شده است، در حالی که با قصاص کردن تنها یک چشم جانی، وي کاملاً نابینا نشده، و در نتیجه، با این کار مماثله بینجنایت ومکافات انجام نخواهد گرفت. بدینترتیب، و براي حصول اطمینان از تحقّق این مماثله و برابري، برخی از فقها به استناد پارهاي از روایات معتقدند که جانی، علاوه بر قصاص شدن یک چشم، باید دیۀ یک چشم را نیز به مجنی علیه بپردازد و یا، در صورت رضایت مجنی علیه، دیۀ دو چشم (یعنی دیۀ کاملِ یک انسان) را از جانی دریافت نماید. هر چند که برخی دیگر از فقها با انجام قصاصِ یک چشم شرط مماثله و برابري را حتّی العین » در چنین حالتی محقّق میدانند و دیۀ اضافی را قابل پرداخت ندانسته و پرداخت آن را خلاف دستور الهی نظر اول را پذیرفته است. « قانون مجازات اسلامی » چشم در برابر چشم) دانستهاند، لیکن )

ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :