X
تبلیغات
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
مشاوره حقوقی, مقالات حقوق
الهام شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

معادل دیۀ کامل انسان تعیین شده است. در این مورد، لازم به ذکر است که حتّی اگر در زمان ضربه هنوز روح در جنین حلول نکرده باشد، در صورتی که سقط پس از حلول روح صورت گیرد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. ، مصوب سال 1392 ،« قانون مجازات اسلامی » بدین ترتیب، در قوانین فعلی ایران، سقط جنین، بنا به تصریح مادة 306 در هیچ یک از مراحل رشد آن قتل محسوب نشده است، و بنابراین، حتّی در صورت عمدي بودن، موجب قصاص سابق (مصوب سال 1362 ) سقط جنینِ داراي روح را موجب قصاص « قانون تعزیرات » نمیشود؛ در حالی که ماده 91 سابق منطبق بر نظر برخی از فقهاي امامیه بود هرچند که عدهاي از فقها با آن « قانون تعزیرات » میدانست. موضع مخالفت کردهاند.


مصوب سال ،« قانون مجازات اسلامی » در سال 1392 ، با توجه به سکوت ،« قانون مجازات اسلامی » تا قبل از تصوب مصوب سال 1375 ، بعضی از حقوقدانان به استناد نظر برخی از فقهاي امامیه و بعضی از ،« قانون تعزیرات » 1370 ، و قرائن مذکور در قانون، جنینِ داراي روح را در حکم انسان متولد شده دانسته، و همان احکام را در مورد قتل یا نقص عضو و جرح آن مجري میدانستند، که نظر نادرستی بود. آنان، از جمله، برابر بودن دیۀ جنین داراي روح با دیۀ انسان سابق) را دلیل بر آن میدانستند که از بین بردن عمدي آن « قانون مجازات اسلامی » کامل (به موجب بند 6 ماده 487 نیز باید، مثل قتل عمدي انسان زنده، مستوجب قصاص شود. این استدلال محکوم به رد بود، زیرا موارد دیگري نیز در قانون وجود داشته و دارد که علیرغم برابري دیۀ یک شخص با دیۀ کامل، قتل وي موجب قصاص دانسته نشده است. سابق و « قانون مجازات اسلامی » براي مثال، دیۀ شخص مجنون با دیۀ شخص عاقل برابر است ولی، به موجب مادة 222 مصوب سال 1392 ، هرگاه عاقل دیوانهاي را بکشد قصاص نمیشود.

ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :