صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
مشاوره حقوقی, مقالات حقوق
الهام يکشنبه 19 دی 1395
مصوب سال 1375 ، را دالّ ،« قانون تعزیرات » راجع به موضع حقوق ایران در این مورد، شاید بتوان مفاد تبصرة مادة 650بر آن دانست که قانونگذار ایران، با توجه به اهمیت بینه در فقه اسلامی و به پیروي از نظري که فقیهان به استناد برخی از روایات ابراز داشتهاند، تحقّق جنایات عمدي یا غیرعمدي را در نتیجه اداي شهادت کذب به طرز تلویحی پذیرفته است. تبصره مذکور مجازات مندرج در متن ماده (یعنی سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا مصوب سال 1392 ، مجازات تعزیري درجه ،« قانون مجازات اسلامی » دوازده میلیون ریال جزاي نقدي که طبق مادة 19 در باب حدود و قصاص و دیات براي شهادت دروغ ذکر » شش محسوب میشود) را علاوه بر مجازاتی دانسته است که بدیهی است، شهادت دروغ جرم مستوجب قصاص یا دیه نمیباشد، و بنابراین، اشاره مقنّن به قصاص و .« گردیده است دیات در این ماده صرفاً از باب آن که شهادت دروغ ممکن است، به دلیل منتهی شدن به قتل یا جرح دیگري، مستوجب مصوب سال ،« قانون مجازات اسلامی » . قصاصِ شاهد کاذب یا مستلزمِ پرداخت دیه از سوي وي شود، معنی پیدا میکند اگر پس از اجراي حکم، » : 1392 ، به طور صریحتر به مسئولیت شاهد در اینگونه موارد اشاره کرده و مقرّر نموده است دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آن که در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگري بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که 
ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداءکنندة سوگند، شاکی یا شاهد، حسب مورد، به قصاص یا پرداخت دیه

ادامه مطلب...